Esfahan . org

اکوتوریسم

اکوتوریسم

بحث ارتباط بین طبیعت با گردشگري را از دو دیدگاه، طبیعت جاندار “اکوتوریسم” و طبیعت بی جان “ژئوتوریسم” یا زمین گردشگري و منابع آبی میتوان مورد بررسی قرار داد.

اکوتوریسم یک

گردشگری سبز یا اکوتوریسم چیست؟

از جمله شاخه هاي گردشگري، اکوتوریسم است که از دهه ۱۹۷۰ وارد ادبیات جهان شد و هر ساله هم در مقایسه با گردشگري دو برابر رشد دارد و به معناي سفرهاي مسئولانه و هدفمند به طبیعت است.


فهرست بهترین هتل ها و امکانات و مشخصات این هتل ها را در این قسمت مشاهده بفرمایید


 

اکوتوریسم از ترکیب واژه هاي اکولوژي و توریسم تشکیل شده. اکوتوریسم انواعی از توریسم را شامل میشود که به طبیعت به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط میشود و انگیزه اصلی آن بازدید و استفاده از جذابیت هاي طبیعی و فرهنگ بومی است، بدون اینکه خسارتی را متوجه آن نماید.

اکوتوریسم یک دو

اثرات مثبت و منفی اکوتوریسم

حفظ تنوع زیستی، مشارکت در تأمین رفاه اجتماعی از اهداف اکوتوریسم میباشد. همچنین کمک به اقتصاد محلی و ترویج فرهنگ زیست محیطی از اثرات مثبت اکوتوریسم و آلودگی، تخریب محیط و نابودي گونه هاي جانوري و گیاهی از اثرات منفی آن میباشد.

اکوتوریسم پایدار

براي حفظ اکوتوریسم، پایداري آن باید مدنظر باشد، که با سازماندهی، برنامه ریزي درست، مشارکت مردم محلی و آموزش میتوان به آن رسید. سفري مسئولانه به پهنه ي طبیعت است.

اکوتوریسم سه

سفري که محیط گردشگري طبیعت گردي زیست را حفاظت کرده، به زندگی مردم محلی رونق و رفاه میبخشد. برخی صاحب نظران آن را به عنوان زیر مقوله گردشگري پایدار تعریف میکنند.

گردشگري طبیعت نهاد و اکوتوریسم

در مقایسه با گردشگري طبیعت نهاد که فقط سفر به مکان هاي طبیعی است، اکوتوریسم منافع مردم محلی را از جنب ههاي زیست محیطی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادي مطمح نظر قرار میدهد.

اکوتوریسم فیجی

یک گردشگر طبیعت نهاد ممکن است فقط براي مشاهده پرندگان سفر کند، در حالی که یک گردشگر طبیعت گرد همراه راهنماي محلی به تماشاي پرندگان میرود، در اقامتگاهی که توسط مردم محلی اداره میشود اقامت می کند و از طریق هزینه اي که میپردازد به اقتصاد محلی کمک می کند.


فهرست بهترین آژانس های مسافرتی و امکانات و مشخصات این آژانس ها را در این لینک مشاهده بفرمایید


امروزه کشورهایی که بیشتر به توسعه اقتصادي خود میاندیشند، به صنعت گردشگري به عنوان یک ضرورت مهم مینگرند و از آن جا که اکوتوریسم از شاخه هاي مهم گردشگري است به آن توجه جدي مینمایند.

متخصصین توسعه در چند دهه اخیر که چندین الگوي توسعه را معرفی نموده اند، در دهه هاي اخیر به الگوهاي پایداري توسعه روستایی توجه جدي مبذول داشته اند.

مسئولیت توسعه اکوتوریسم پایدار با شرکت هاي سرمایه گذاري توریسم است. لیکن براي به دست آمدن توسعه پایدار اکوتوریسم، میتوان موارد زیر را در نظر داشت:

مداخله در بازاریابی و تکمیل برنامه ریزي و انجام آن، تشویق افراد بومی و محلی براي فعالیت و بازاریابی در این زمینه.

توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب های منابع طبیعی

به اعتقاد کارشناسان توسعه پایدار، فقط زمانی اکوتوریسم به صورت پایدار عمل می کند که جلوي بسیاري از تخریب های منابع طبیعی گرفته شود.

این کار از طریق کنترل و محدود کردن شکار، ماهیگیري، استفاده از سواحل دریا، دریاچه ها و دیگر مناطق حفاظت شده امکان پذیر است.

اکوتوریسم زمین

یکی از متخصصین این امر چنین اظهار میدارد که اگر ارتباط بین طبیعت گردي و حفظ محیط زیست دو طرفه باشد، سودمند بوده و امید پایداري آن وجود دارد.

به علاوه نیازهاي حال و آینده جمعیت میزبان باید پیشبینی شده و نسل هاي آینده نیز از آ نها بهره مند شوند.

اکوتوریسم و تشریح اثرات مثبت و منفی آن

در پژوهشی که توسط یکی از محققان براي تعیین ویژگی های اکوتوریسم انجام شده، ویژگی های زیر را برای این نوع گردشگری در نظر گرفته است:

 • مسافرت به مقصد طبیعت
 • آگاهی از فضاي محیط زیست
 • محافظت از طبیعت
 • احترام به فرهنگ منطقه
 • رعایت حقوق انسانی و دموکراسی

بدون شک فعالیت هاي گردشگري در مناطق اکوتوریستی پیامدهاي زیست محیطی به جا می گذارد که این اثرات میتواند مستقیم و غیر مستقیم باشد.

اکوتوریسم مهمانسرا

از جمله اثرات مثبت اکوتوریسم:

 • ترویج فرهنگ زیست محیطی در گردشگران و نزدیکی فرهنگ ها
 • کسب ارز خارجی و افزایش درآمد ناخالص ملی و گسترش امکانات اقامتی، پذیرایی
 • ایجاد زمین هي اشتغال در مقوله هایی مانند تولید و فروش کالا، حمل و نقل و خدمات.
 • توسعه محل تجمیع فعالیت هاي گردشگران

به موازات پیامدهاي مثبت، بدون شک اثرات منفی زیست محیطی نیز متوجه فعالیت هاي گردشگري است.


فهرست بهترین مهمانپذیر و پانسیون ها و امکانات و مشخصات این آنها را در این قسمت مشاهده بفرمایید


اثرات منفی اکوتوریسم عبارتند از:

 • تخریب محیط طبیعی در اثر پیاده روي در بیشه زارها و مراتع و ایجاد مسیرهای پاکوب.
 • آتش سوزي در جنگل ها
 • بوته کنی و نابودي گیاهان.
 • پراکندگی زباله ها در سواحل آبی، دریاچه ها، رودخانه ها، چشمه ها، پاركها و فضاهاي باز.

مطالب مرتبط

درباره اصفهان

درباره اصفهان

اصفهان   اِصفَهان شهری تاریخی در مرکز ایران است. این شهر مرکز استان اصفهان و نیز شهرستان اصفهان است. اصفهان، […]

خواندن ادامه مطلب