دکتر سوزان هاشمی متخصص کودکان

دکتر سوزان هاشمی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر سوزان هاشمی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر سوزان هاشمی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر سوزان هاشمی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: