دکتر عباسقلی امینی متخصص کودکان

دکتر عباسقلی امینی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر عباسقلی امینی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر امینی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر عباسقلی امینی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: