دکتر عبدالحسین پورمیدانی متخصص گوش حلق بینی

دکتر عبدالحسین پورمیدانی متخصص گوش حلق بینی

معرفی

اخذ نوبت دکتر عبدالحسین پورمیدانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر عبدالحسین پورمیدانی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر عبدالحسین پورمیدانی پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: