دکتر مجید شکیباپور متخصص گوش حلق بینی

دکتر مجید شکیباپور متخصص گوش حلق بینی

معرفی

اخذ نوبت دکتر مجید شکیباپور تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مجید شکیباپور متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مجید شکیباپور پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: