دکتر نسرین باقری متخصص کودکان

دکتر نسرین باقری متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر نسرین باقری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر باقری متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر نسرین باقری پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: