درمانگاه دندانپزشکی قائدی

درمانگاه دندانپزشکی قائدی

معرفی

اخذ نوبت درمانگاه دندانپزشکی قائدی از طریق تماس


ساعات حضور پزشکان درمانگاه دندانپزشکی قائدی:

تخصص

نام دندانپزشک

پذیرش

آسیب شناسی دهان

دکتر غلامرضا جهانشاهی

شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

ارتودنسی

دکتر سعید صادقیان

۴ شنبه

دکتر فریناز شیربان

شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

دکتر محمد منیری فرد

۱ شنبه، ۳ شنبه

بیماریهای دهان

دکتر حیدر خادمی

شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

دکتر زهرا صابری

شنبه، ۱ شنبه، ۳ شنبه

دکتر محمد رضا صالحی

۱شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

پروتز

دکتر احسان قاسمی

شنبه

دکتر پیروز گیوچیان

۲ شنبه، ۴ شنبه

دکتر رسول   منیری فرد

۱ شنبه، ۳ شنبه

پریو
(بیماریهای لثه)

دکتر پریچهر بهفرنیا

۱ شنبه

دکتر جابر یقینی

شنبه، ۴ شنبه

دکتر مژگان ایزدی

۲ شنبه، ۳ شنبه

ترمیمی

دکتر امینه حسن خانی

۱ شنبه، ۳ شنبه

دکتر فرناز مشرف جوادی

شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

دکتر نجمه کتیرایی

شنبه، ۴ شنبه

جراحی دهان فک و صورت

دکتر ایمان محمدی

۱ شنبه، ۳ شنبه

دکتر شیرین شاه ناصری

شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

درمان ریشه

دکتر امیر موسوی

۱ شنبه، ۳ شنبه

دکتر حمید رضویان

شنبه، ۴ شنبه

دکتر رحیم شکرآمیز

۱ شنبه، ۳ شنبه

دکتر ساناز جهادی

شنبه، ۲ شنبه

رادیولوژی

دکتر مهرداد عبدی نیان

شنبه تا ۴ شنبه

سلامت دهان و پیشگیری

دکتر بهاره  طحانی

۱ شنبه، ۳ شنبه

کودکان

دکتر دانا تحریریان

شنبه، ۲ شنبه، ۴ شنبه

دکتر شادی آفرین صلواتی

۱ شنبه، ۳ شنبه

دکتر مینا شاه طوسی

۱ شنبه