دکتر آتوسا امین زاده گوهری متخصص آسیب شناسی فک و دهان

دکتر آتوسا امین زاده گوهری متخصص آسیب شناسی فک و دهان

معرفی

اخذ نوبت دکتر آتوسا امین زاده گوهری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر آتوسا امین زاده دندانپزشک متخصص آسیب شناسی فک و دهان:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر آتوسا امین زاده گوهری متخصص آسیب شناسی فک و دهان در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: