دکتر بدرالسادات هاشمی فرد متخصص کودکان

دکتر بدرالسادات هاشمی فرد متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر هاشمی فرد تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر بدرالسادات هاشمی فرد متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر بدرالسادات هاشمی فرد پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: