دکتر جلیل امیری متخصص کودکان

دکتر جلیل امیری متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر جلیل امیری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر امیری متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر جلیل امیری پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: