دکتر رضا مقدادی متخصص کودکان

دکتر رضا مقدادی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر رضا مقدادی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مقدادی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر رضا مقدادی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:


کلینیک ها و بیمارستان هایی که دکتر مقدادی در آن ها حضور می یابند:

(جهت اخذ نوبت کلینیک یا بیمارستان مربوطه، با لمس نام آن به صفحه اختصاصی آن مراجعه فرمایید)