دکتر زهرا طاهرزاده متخصص کودکان

دکتر زهرا طاهرزاده متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر طاهرزاده تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر زهرا طاهرزاده متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر زهرا طاهرزاده پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: