دکتر زهره غفرانی متخصص کودکان

دکتر زهره غفرانی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر زهره غفرانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر غفرانی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر زهره غفرانی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:


کلینیک ها و بیمارستان هایی که دکتر غفرانی در آن ها حضور می یابند:

(جهت اخذ نوبت کلینیک یا بیمارستان مربوطه، با لمس نام آن به صفحه اختصاصی آن مراجعه فرمایید)