دکتر علیرضا طباطباییان متخصص عفونی

دکتر علیرضا طباطباییان متخصص عفونی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر علیرضا طباطباییان تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علیرضا طباطباییان پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علیرضا طباطبائیان پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در شاهین شهر مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

دکتر علیرضا طباطبائیان متخصص عفونی شاهین شهر