دکتر فاطمه رشیدی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

دکتر فاطمه رشیدی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر فاطمه رشیدی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فاطمه رشیدی دندانپزشک متخصص بیماریهای دهان و تشخیص:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر فاطمه رشیدی میبدی متخصص بیماریهای دهان و تشخیص در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: