دکتر مسعود سلطانی متخصص گوش حلق بینی

دکتر مسعود سلطانی متخصص گوش حلق بینی

معرفی

اخذ نوبت دکتر مسعود سلطانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مسعود سلطانی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مسعود سلطانی پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: