دکتر مهشید حفیظی متخصص کودکان

دکتر مهشید حفیظی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر مهشید حفیظی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر حفیظی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مهشید حفیظی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: