دکتر نسرین مستغاثی متخصص کودکان

دکتر نسرین مستغاثی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر نسرین مستغاثی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مستغاثی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر نسرین مستغاثی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: