دکتر پرویندخت صنایعی متخصص کودکان

دکتر پرویندخت صنایعی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر صنایعی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر پرویندخت صنایعی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر پرویندخت صنایعی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: