دکتر پریچهر غلیانی دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت

دکتر پریچهر غلیانی دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت

معرفی

اخذ نوبت دکتر پریچهر غلیانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر پریچهر غلیانی دندانپزشک متخصص دهان فک و صورت:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر پریچهر غلیانی متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: